แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : หมึกล่องหน

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 7

             วันจันทร์                   @  ระบายสีปูนปลาสเตอร์

             วันอังคาร                  @  หมึกถูพื้น

             วันพุธ                       @  รับ - ส่ง ลูกบอล

             วันพฤหัสบดี            @  ลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร

             วันศุกร์                      @  เท้ามีไว้เดิน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง