แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ตะวันทอแสง

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  โครงสร้าง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                  @      สีสันใบทานตะวัน

             วันอังคาร                  @      บ้านพี่ทานตะวัน

             วันพุธ                      @      ข้าวโพดทอด

             วันพฤหัสบดี              @      พี่ทานตะวันแปรงฟัน

             วันศุกร์                     @      ทานตะวันระวังเดิน

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.15 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา วิรัชมาศโกมล