แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : Baby Shark

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 6

             วันจันทร์                   @  ฉลามยักษ์ (สีน้ำ)

             วันอังคาร                  @  ฉลามซักผ้า

             วันพุธ                       @  เดินตามฉลาม

             วันพฤหัสบดี            @  ขนมปังชุบไข่ทอด

             วันศุกร์                      @  มือมีไว้จับ

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง