แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                    หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : หอยตัวน้อยตัวนิด

                    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หอยตัวน้อยตัวนิด

                    เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์          @  Shell บนหาดทราย (ปะติด)

                                                  วันอังคาร         @  Shell ทำความสะอาด (กวาดพื้น)

                                                  วันพุธ             @  โยน Shell ลงแม่น้ำ

                                                  วันพฤหัสบดี      @  Shell ติดกระดุม

                                                    วันศุกร์            @  หอยทอด

                    ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 12 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.15 – 11.15 น.

                    ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวสุดารัตน์  ชัยอาคม