แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ปลาทับทิมริมคลอง

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @  จุ่มสวยด้วยมือเรา

             วันอังคาร                  @  ปลาทับทิมล้างจาน

             วันพุธ                       @  โยนบอลใส่ตะกร้า

             วันพฤหัสบดี            @  โรลกล้วยหอม

             วันศุกร์                      @  ลิ้นลิ้มรส

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง