แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง : ป.ปลา ตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : วาฬเกยตื้น

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 4

             วันจันทร์                   @  วาฬตามเส้นประ

             วันอังคาร                  @  วาฬล้างแก้ว

             วันพุธ                       @  เตะบอลชนวาฬ

             วันพฤหัสบดี            @  ทอดมันหมูสับ

             วันศุกร์                      @  ปากมีไว้พูด

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนพร หมายรอกลาง