แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                    หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : หอยตัวน้อยตัวนิด

                    แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หอยตัวน้อยตัวนิด

                    เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์          @            -

                                                  วันอังคาร         @  ระบายสีรูปภาพ Shell

                                                  วันพุธ             @  ช่วย Shell ลงน้ำ

                                                  วันพฤหัสบดี      @  ระบายสีรูปภาพ Shell บนชายหาด         

                                                    วันศุกร์            @  ปะติดรูปภาพ Shell

                    ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 14 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.15 – 11.15 น.

                    ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวสุดารัตน์  ชัยอาคม