แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : วงจรชีวิต

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                     วันจันทร์           @    พับสี

                     วันอังคาร          @    มันนึ่ง

                     วันพุธ              @    โยคะท่าพี่ปลาดาว

                     วันพฤหัสบดี       @   การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

                     วันศุกร์             @   ตากผ้า