แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

          หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดตัวน้อย

          แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : วงจรชีวิต

          เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                     วันจันทร์           @    รูดสีด้วยเชือก
                     วันอังคาร          
@    ผักทอด

                     วันพุธ              @    แยกสีลูกบอล

                     วันพฤหัสบดี       @    การสวมหน้ากากอนามัย

                     วันศุกร์             @    พับผ้า