แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :   การเป็นอยู่ 

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์            @    ภาพสุดโปรด   (วันหยุด) 

                           วันอังคาร          @    ระเบียบเรียบร้อย  (เก็บที่นอน)

                            วันพุธ                @    ออกกำลังกาย    (ห่วงฮูลาฮูป)

                             วันพฤหัสบดี    @    สุขภาพช่องปาก   (ระบายสีภาพ)

                              วันศุกร์             @    มะลิหอม   (ข้าวผัดกุ้ง)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   59  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2559     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ