แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     กระดาษวิเศษ  (ดอกไม้กระดาษ) 

                           วันอังคาร          @    รักษ์ธรรมชาติ   (เก็บขยะ)

                            วันพุธ               @     ออกกำลังกาย   (โยนบอล)

                            วันพฤหัสบดี     @    สุขภาพช่องปาก    (แปรงฟัน)  

                            วันศุกร์               @    หวานสดชื่น   (เต้าฮวยนมสด)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   28   พฤศจิกายน   -   2   ธันวาคม     พ.ศ.  2559     เวลา   09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ