แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำสร้างชีวิต

                   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  น้ำสร้างชีวิต

                   เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์         @  โมบายหยดน้ำหลากสี

                                                วันอังคาร         @   พี่ลูกเห็บเช็ดกระจก

                                                วันพุธ             @   ซื้อน้ำหมึกไปให้แม่

                                                วันพฤหัสบดี      @   พี่บาดาลอาบน้ำ    

                                                   วันศุกร์           @   ทอดบีลักกี้

                   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  10.15-11.15  น.

                   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายกนกทรงศิล เนตรสว่าง