แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1   เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ขวดน้ำสี    (ระบายสี) 

                           วันอังคาร          @    ผักมีประโยชน์   (ปลูกผักบุ้ง)

                           วันพุธ                @     ออกกำลังกาย   (ยืนทรงตัว)

                           วันพฤหัสบดี      @    อะไรเอ่ย ?  สะอาดๆ (ล้างมือ)

                            วันศุกร์               @    ลูกชิ้นนึ่ง

  ระยะเวลาที่สอน :  วันที่  21 - 25  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2559     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

   ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

   ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ