แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำสร้างชีวิต

                   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  น้ำสร้างชีวิต

                   เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์         @   ระบายสีรูปเต่าทะเล

                                                วันอังคาร         @   พี่ลูกเห็บเช็ดกระจก

                                                วันพุธ             @   ส่งน้ำแข็งไปตลาด

                                                วันพฤหัสบดี      @   พี่บาดาลอาบน้ำ             

                                                   วันศุกร์           @   ผัดกะหล่ำ

                   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  10.15-11.15  น.

                   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายกนกทรงศิล เนตรสว่าง