แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำสร้างชีวิต

                   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  น้ำสร้างชีวิต

                   เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์         @   ปะติดรูปน้ำตก

                                                วันอังคาร         @   พี่น้ำค้างล้างจาน

                                                วันพุธ             @   บำบัดน้ำหลบน้ำเสีย (หลบหลีกสิ่งกีดขวาง)

                                                วันพฤหัสบดี      @   พี่น้ำแข็งติดกระดุม                    

                                                   วันศุกร์           @   ผัดถั่วงอก

                   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  18 - 22 มกราคม 2564 เวลา  10.15-11.15  น.

                   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายกนกทรงศิล  เนตรสว่าง