แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำสร้างชีวิต

                   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  น้ำสร้างชีวิต

                   เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์         @   พิมพ์ลายนิ้วมือจากน้ำหมึก

                                                วันอังคาร         @   พี่น้ำตกถูบ้าน

                                                วันพุธ             @   วิ่งเก็บมังคุด

                                                วันพฤหัสบดี      @   พี่มะยมใส่เสื้อผ้า                       

                                                   วันศุกร์           @   ไก่ยอทอด

                   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  28 – 1 มกราคม  2564 เวลา  10.15-11.15  น.

                   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายกนกทรงศิล เนตรสว่าง