แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำสร้างชีวิต

                   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  น้ำสร้างชีวิต

                   เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์         @   โมบายหยดน้ำ

                                                วันอังคาร         @   พี่น้ำหวานกวาดบ้าน

                                                วันพุธ             @   เดินเช็ดน้ำหมึก (รับ-ส่งบอล)

                                                วันพฤหัสบดี      @   พี่น้ำค้างใส่เสื้อผ้า                      

                                                   วันศุกร์           @   ผัดกะเพรา

                   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  21-25 ธันวาคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

                   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายกนกทรงศิล เนตรสว่าง