แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำสร้างชีวิต

                   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  น้ำสร้างชีวิต

                   เนื้อหาที่สอน  :            วันจันทร์         @   ระบายสีน้ำในแก้ว

                                                วันอังคาร         @   พี่น้ำหวานกวาดบ้าน

                                                วันพุธ             @   พี่เต่าทะเลโยนบอล

                                                วันพฤหัสบดี      @   พี่น้ำค้างใส่เสื้อผ้า                      

                                                   วันศุกร์           @   ผัดฟักทอง

                   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  14 – 18  ธันวาคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

                   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายกนกทรงศิล  เนตรสว่าง