แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    กรวยไอศกรีม  (ลอยกระทง) 

                           วันอังคาร          @    ลานกว้างๆ (กวาดลานกว้าง)

                           วันพุธ               @     ออกกำลังกาย   (กระโดดตบ)

                            วันพฤหัสบดี      @    อะไรเอ่ย ?  เอาไว้ก้าวเดิน  (เท้า)

                            วันศุกร์                @    เรื่องกล้วยๆ  (ปิ้งกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่  14 - 18  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2559     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ