แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

                   หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำสร้างชีวิต

                   แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

                   เนื้อหาที่สอน  :           วันอังคาร         @   ประดิษฐ์น้ำสร้างโลก (พับสี)

                                                วันพุธ             @   แยกสีของน้ำ

                                                วันพฤหัสบดี      @   ระบายสีรูปน้ำ                         

                                                   วันศุกร์           @   ข้าวผัดบีลักกี้

                   ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 1 ธันวาคม – 4 ธันวาคม 2563 เวลา  10.15-11.15  น.

                   ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

                   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นายกนกทรงศิล เนตรสว่าง