แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : โครงสร้างของร่างกาย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ภาพสุดโปรด   (ระบายสี) 

                           วันอังคาร          @    ร่วมด้วยช่วยกัน   (เก็บขยะ)

                           วันพุธ                @     ออกกำลังกาย   (กระโดด)

                           วันพฤหัสบดี     @    อะไรเอ่ย ? มีอยู่  10  นิ้ว  (มือ,แขน)

                            วันศุกร์               @    มื้อเช้าแบบตะวันตก (แซนวิซ)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   7 - 11  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2559     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ