แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง : ปูนาขาเก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @  ประกอบร่างปูนา

             วันอังคาร                  @  ปูนาล้างจาน

             วันพุธ                       @  ปูนาโดดข้ามแดน

             วันพฤหัสบดี             @            -

             วันศุกร์                      @            -

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563  เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญญทิพย์ แสนใหม่