แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง :   ไวรัส  ไวร้ายดูแลได้ด้วยมือเรา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  หน้าที่ของอวัยวะ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 5

             วันจันทร์                   @   กระถางต้นไม้ (รูปใบหน้า) (หยุด)

             วันอังคาร                   @  ปลูกต้นไม้ใส่กระถาง (หยุด)

             วันพุธ                       @   ทำอาหาร (ก๋วยเตี๋ยวไก่)

             วันพฤหัสบดี               @  หน้าที่ของอวัยวะ (ใบหน้า)

             วันศุกร์                      @  ตามหาอวัยวะที่หายไป

ระยะเวลาที่สอน : วันที่  27-31 กรกฎาคม 2563   เวลา  10.30 –  11.00  น.

ครูประจำชั้น : นางวโรชา  วิรัชมาศโกมล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวธนภรณ์ คำโสภา