แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ดอกไม้ของฉัน

                          วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ (เก็บขยะ)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลง(โยนบอล รับ-ส่ง)

                          วันพฤหัสบดี     @    ทำความสะอาดหลังขับถ่าย

                          วันศุกร์              @    ข้าวผัดกุ้งของหนู

 

ระยะเวลาที่สอน : (สัปดาห์ที่ 6)วันที่ 5-9 ธันวาคม 2559  เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร