แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    พิมพ์ภาพด้วยมือ

                          วันอังคาร          @    ปัดฝุ่น –เก็บให้เข้าที่ (หนังสือ)

                          วันพุธ                @    เคลื่อนไหวประกอบเพลงตามจินตนาการ

                          วันพฤหัสบดี     @    เติมส่วนที่หายไป (มือของฉัน)

                          วันศุกร์              @    แซนวิช

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.20 น. – 10.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี  บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวฤทัยรัตน์  โตไพร