แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัว                                            

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต

เนื้อหาที่สอน  :           วันจันทร์                   @ อาหารของสัตว์ป่า (จับคู่ผักกับผลไม้)

                                     วันอังคาร                 @ ซักผ้า

                                     วันพุธ                       @ ยีราฟขายาว (เข้าฟิตเนส)

                                      วันพฤหัสบดี            @ ตัวตุ่นติดตะขอ

                                       วันศุกร์                     @ น่องไก่ทอด

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่ 5-9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.15-11.15 น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวนิสาชล  ตรีชาติ