แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 2

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : พืชผักสวนครัว

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่  16

                    วันจันทร์         @      ผลไม้กระดาษ   

                   วันอังคาร        @      ทำความสะอาดโต๊ะเช็ดโต๊ะ

                   วันพุธ            @      ตามหาผักสวนครัว

                   วันพฤหัสบดี     @      ไข่ตุ๋น

                   วันศุกร์           @      การใช้ช้อน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562   เวลา 10.20 . - 11.10 .

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวเบญจรงค์  จ่ากลาง