แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : เรื่องกล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  สิ่งประดิษฐ์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 11

            วันจันทร์                   @   วิชาทำอาหาร  (กล้วยบวชชี)

           วันอังคาร                  @   วิชางานบ้าน  (เช็ดเก้าอี้)

             วันพุธ                         @   วิชาเคลื่อนไหว  (ตักปิงปอง)

             วันพฤหัสบดี               @   วิชาสุขศึกษา (การอาบน้ำ)

             วันศุกร์                     @   วิชาศิลปะ (พวงกุญแจรูปกล้วย)

ระยะเวลาที่สอน : 7 – 11 มกราคม พ.ศ.  2562    เวลา  10.15 –  11.15  น.

ครูประจำชั้น : นางสาววโรชา  เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวกนกวรรณ  กาขาว