แผนการจัดการเรียนรู้

                        ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวน้องหมูหรรษา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 1

                  วันจันทร์           -

                  วันอังคาร          -

                  วันพุธ                -

                  วันพฤหัสบดี      ไข่ดาว

                  วันศุกร์               รู้จักอวัยวะของร่างกาย

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.20 น. - 11.10 น.

ครูประจาชั้น : นางสาวภาสินี บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์ ฝางแก้ว