แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเคลื่อนไหว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

                          วันจันทร์           @     ระบายสีอ่างน้ำ

                          วันอังคาร             ฟักทองเชื่อม

                          วันพุธ               @    ม้วนหน้า(โยคะท่านอน)

                          วันพฤหัสบดี      @    ผักมีประโยชน์

                          วันศุกร์              @   กวาดเศษกระดาษ

 

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 มกราคม  2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก