แผนการจัดการเรียนรู้

ชั้นเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : จิ้งหรีดน้อยร้อยล้าน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การเจริญเติบโต

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 2

                                 วันจันทร์           @    ระบายสีจิ้งหรีด

                                 วันอังคาร          @    ฟักทองนึ่ง

                                 วันพุธ                 @    แยกสีบอล เหลือง-ชมพู (เต้นเข้าจังหวะ)

                                 วันพฤหัสบดี      @   การหวีผม

                                 วันศุกร์               @   เช็ดกระจก

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 5 – 9  พฤศจิกายน  2561  เวลา  10.20 น. –  11.10 น.

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก