แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ  4

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง : น้ำในชีวิตประจำวัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

เนื้อหาที่สอน  :          วันจันทร์            @   เป่าสี

                                    วันอังคาร           @   เช็ดกระจก

                                    วันพุธ               @   ขนลูกบอลผ่านอุโมงค์น้ำ

                                    วันพฤหัสบดี      @   อวัยวะของฉัน

                                    วันศุกร์              @   น้ำปั่นเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาที่สอน  :  วันที่  21 25 พฤษภาคม 256เวลา  10.15 - 11.15  น.

ครูประจำชั้น  :   นางสาวชลธิชา   เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  :  นางสาวจินดาหงษ์  ดำรงพันธ์