แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ประโยชน์

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 20

             วันจันทร์                   @  พิมพ์ภาพครอบครัวด้วยก้านกล้วย

             วันอังคาร                  @  ทำความสะอาดห้องเรียน

             วันพุธ                        @  เต้นตามจินตนาการ

             วันพฤหัสบดี             @ สาคูเปียกข้าวโพด

             วันศุกร์                      @ ผลไม้มีประโยชน์

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   ฝางแก้ว