ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : สองมือหนูทำได้

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  รู้จักอุปกรณ์ในห้องครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 3

             วันจันทร์                   @  ระบายสีรูปขวดน้ำ

             วันอังคาร                  @  ข้าวโพดอบเนย

             วันพุธ                        @   แยกสีลูกบอล (สีแดง-สีเขียว)

             วันพฤหัสบดี             @  การใช้ช้อนรับประทานอาหาร

             วันศุกร์                      @  ล้างช้อน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561   เวลา  10.20 น. –  11.10 .

ครูประจำชั้น : นางชนิดาภา   ศุพาสีห์

ครูพี่เลี้ยง   :  นายอธิวรรธน์   รัตนประยูร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมาภรณ์  คนหลัก