แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : กล้วย กล้วย

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : การดูแล

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 14

             วันจันทร์                   @ โมบายแก้วกาแฟ

             วันอังคาร                  @ ผักสวยด้วยมือเรา

               วันพุธ                       @ ปาเป้าผนัง

             วันพฤหัสบดี             @  หัวปลีชุปแป้งทอด

             วันศุกร์                      @  สวมรองเท้า

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 14-18  สิงหาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน