แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ก.ไก่

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  ครอบครัว

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่5

             วันจันทร์                   @  มือน้อยช่วยระบายลูกไก่(ระบายสีน้ำ)

             วันอังคาร                  @  พับผ้า

             วันพุธ                       @  พี่ไก่ เดินซิกแซก

             วันพฤหัสบดี             @ ข้าวผัดไข่

             วันศุกร์                      @ ตามีไว้ดู

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2560 เวลา  10.20 น. – 11.00 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวภาสินี   บุญศรี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวสุดารัตน์   โทป้อมอ่อน