แผนการจัดการเรียนรู้

                        ชั้นเรียนพิเศษ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัว ป. ปลาตากลม

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : แหล่งที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน : สัปดาห์ที่ 13

                วันจันทร์           บ้านพี่ปลาแสนสวย

                วันอังคาร          ปลูกต้นใบบัวบก

                วันพุธ                เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด

                วันพฤหัสบดี      พี่ปลาสอนใส่เสื้อยืดคอกลม

                วันศุกร์               กระโดดข้ามสิ่งของ

ระยะเวลาที่สอน :วันที่ 22-26 มกราคม2561 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจาชั้น :นางสาววโรชา เขตต์งูเหลือม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นางสาวปัทมา สอสูงเนิน