แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ชั้นเรียนพิเศษ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง : ครอบครัวกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : องค์ประกอบ

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @  ระบายสีปูนปลาสเตอร์ครอบครัวกระต่าย 

                          วันอังคาร           @   ซักเสื้อให้พ่อ

                            วันพุธ                @   แสดงบทบาทสมมุติครอบครัวกระต่าย

                            วันพฤหัสบดี      @  แปรงฟัน 

                            วันศุกร์                @   ข้าวผัดลุยสวน

ระยะเวลาที่สอน : วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. – 11.15 น.

ครูประจำชั้น : นางสาวชลธิชา  เฉียงกลาง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : นายธนกร  แป้นสุขา