แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ครอบครัวของกระต่ายที่น่ารัก

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง : ที่อยู่อาศัย

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ประดิษฐ์บ้านจากกล่อง

                        วันอังคาร          @    ทำความสะอาดบ้าน

                         วันพุธ               @    สร้างบ้านให้กระต่าย

                         วันพฤหัสบดี      @    ทำความสะอาดบ้าน (เก็บขยะใส่ถัง)

                         วันศุกร์               @    อาหาร (แครกเกอร์แฟนตาซี)

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   25 ก.ค. – 29 ก.ค. 2559 เวลา  09.20 น.  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ