แผนการจัดการเรียนรู้
                                                               
ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @     ของที่ระลึก    

                           วันอังคาร          @    เรียบร้อย  (พับผ้า)

                            วันพุธ               @     ออกกำลังกาย   (กระโดดไปข้างหน้า)

                            วันพฤหัสบดี      @    สุขอนามัย

                            วันศุกร์                @    อิ่มอุ่น  (วันหยุดปีใหม่)

 ระยะเวลาที่สอน :  วันที่  26 - 30  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2559     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

 ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

 ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ