แผนการจัดการเรียนรู้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ชั้นเรียนพิเศษ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง :  การเป็นอยู่

เนื้อหาที่สอน :  วันจันทร์           @    ระบายสี  (วันหยุด)

                           วันอังคาร          @    สีสัน   (ผ้า)

                           วันพุธ               @     ออกกำลังกาย   (โยคะ)

                           วันพฤหัสบดี      @    ชำระสิ่งสกปรก  (อาบน้ำ)

                           วันศุกร์                @    แครกเกอร์

ระยะเวลาที่สอน :  วันที่   12 - 16  เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2559     เวลา  09.20 น. –  10.00 น.

ครูผู้สอน   :  นางชนิดาภา     ศุพาสีห์

ครูผู้สอน   :  นางสาวสุวิมล    ชั่งทอง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู :   นางสาวเบญจพร    สืบเทพ